Sztrókay Lajos címzetes vezérőrnagy

2017.02.22

Sztrókay Lajos címzetes vezérőrnagy

Nyomozás egy kép okán


A csoportkép

A napokban egy tétellel egy érdekes csoportkép került a gyűjteményembe. Fiatal kadétok, három szigorú tiszt és plussz érdekessége, hogy a személyek neveit is feltüntették, mint egy tablóképen. Sem dátum, sem egyéb bejegyzés nincs a képen. Szerettem volna pontosítani, amennyire lehet.


Katonaiskolák, kadétok

A középfokú katonaiskolába 14 éves, négy középiskolai osztályt elvégzett, testileg alkalmas fiúk kerülhettek be. Az internátusi nevelés heti 40-42 tanórás elfoglaltságot jelentett. A hadapródiskolákban 37 féle tárgyat tanítottak a szolgálati szabályzaton és tereptanon át a "katonai közigazgatás és katonai ügyirály" nevű tárgyig bezárólag.

A gyakorlati kiképzésnek a laktanya- és szobarend ugyanúgy része volt, mint a lövészügyi kiképzés és a vívás. A tisztikar elsősorban a becsület eszméjén és rendies társadalmi kellékeken alapult, így a tananyagban fontos szerepet játszott az illemtan, az egészségápolás, a tánc és korcsolyázás is. A katonai képzés a hadapródiskoláktól és reáliskoláktól az akadémiára, majd a legjobbaknak Magyarországon a Ludovikára vezetett.

A képen szereplő gyerekek közül hányan kaptak kitüntetést, kiknek ívelt esetleg magasra a karrierje, és hogy kit milyen testi és lelki sérülésekkel szereltek le, hányan maradtak a harcmezőn, és hányak neve áll falujuk, városuk világháborús emlékoszlopán, nem tudjuk...

A kadétok beazonosítására esély sincs, szerintem, ezért megpróbáltam a tisztekkel.

Tisztek a képen

Hauptmann (százados) de Rades, középen Oberstleutnant (alezredes) Sztrókay és Oberleutnant (főhadnagy) Jéröme.

Csak az "alessel" jutottam előbbre, ezáltal nagyjából térben és időben sikerült elhelyezni a képet.

Több forrásból, korabeli napilapokból az alábbi életút állt össze:


Sztrókay Lajos

(németesen Ludwig Sztrókay) 

 • 1860.04.08.-án született, ismeretlen helyen (valószínűleg Sopron és környéke).
 • Katonai iratok szerint 1880-tól a cs. és kir. 34. (közös) gyalogezred tisztje.
 • 1897-ben a katonai iratok II. osztályú századosként említik.
 • 1909-ben kinevezik őrnaggyá (major).
 • 1907-től 1913-ig a temesvári gyalogsági hadapródiskola parancsnokaként tevékenykedik (Inf. Kadettenschule Temeswar, Kommandant).
 • 1912.05.01.-én kinevezik alezredessé (oberstleutnant).
 • 1913.12.07.-én megkapja a Ferenc József Rend lovagkeresztjét, és kinevezik a kismartoni Katonai Főreáliskola parancsnokának (Militär-Oberrealschule Kismarton).
 • 1914.09. végétől a cs. és kir. 34. (közös) gyalogezred parancsnoka
 • 1914.11.06.-án kinevezik ezredessé (oberst)
 • 1914.12.05.-én megkapja a Vaskorona Rend III. osztályát, hadi-ékítménnyel.
 • 1915.08.12.-én megkapja a Vaskereszt II. osztályát.
 • 1917.08.14.-én (más forrás szerint 09.01.-én) nyugdíjazzák (talán e.ü. probléma???).
 • Hamarosan reaktiválják.
 • 1918.05.10.-én kinevezik címzetes vezérőrnagyi rangba (generalmajor)
 • 1919.01.01.-én véglegesen nyugdíjazzák.
 • A háború után 2-3 napilapban említik a nevét, 1930-ban, '34-ben és '37-ben.
 • Az 1937-es újság tartalékos vezérőrnagy-ként hivatkozik rá (GM d. Reserve), mint soproni illetőségű tisztre..
 • Dokumentumok szerint valamikor 1941 után hunyt el, számomra ismeretlen helyen és időpontban. (Kiegészítés és pontosítás lentebb !!!) Az elhalálozás pontos dátuma 1940.08.21., temetés 1940.08.24.-én 17:00-kor.


Egy visszaemlékezés

Az akkori ezredest egy visszaemlékezésben is megemlítik, méghozzá azért, mert épp átvette az ezredparancsnokságot az elődjétől.

Helyszín: Magierów falu és környéke, mely Rava-Ruska és Lemberg között fekszik

Egység: cs. és kir. 34. (közös) gyalogezred harcai

Időpont: 1914.09. vége

"...A súlyos szívbajban szenvedő Boyer ezredesem látva lovai pusztulását olyan erős szívrohamot kapott, hogy eszméletlenül összeesett. Hátravitték, s a legközelebbi segélyhely orvosa olyan súlyosnak látta állapotát, hogy továbbszállították. Végül szeptember végén a régi helyőrségébe, Brassóba vitette magát, s ott kórházban október havában meghalt. Az ezred parancsnokságát kedves ezredtársunk, a mindenkitől szeretett és tisztelt, soproni származású Sztrókay Lajos ezredes vette át, aki pár nappal előbb érkezett egy menetzászlóaljjal az ezred harcvonalába. (...)"

Markó Árpád első világháborús visszaemlékezéseiből idézve.


A csoportkép ismét

A fenti adatok tekintetében a kép két helyszínen készülhetett:

 • temesvári Gyalogsági hadapródiskola
 • kismartoni Katonai Főreáliskola

A kép készítésének valószínű időintervalluma: 1912.05.01. és 1914.(nyara-ősze?)11.06. közötti időszak.

Amennyiben valakinek van még információja Sztrókay Lajosról, vagy referenciaképe az iskola azonosításával kapcsolatban, szívesen várom a hozzászólásokat!

Köszönöm!

Írta: Á I

KIEGÉSZÍTÉS 1.

2017.02.23.

Köszönettel tartozom Sőregi Zoltán gyűjtőtársnak, aki az alábbi információkkal és képpel tette teljesebbé a képet!

A soproni Evangélikus Egyházkerületi Líceum értesítőiben 1870-1875. között szerepel Sztrókay Lajos, aki Bécsben született, lakóhelye Sopron. 1873-ban 3. osztályos tanuló.

Apja, Sztrókay Pál 1884-ben ugyancsak Sopronban halt meg.

Sztrókay Lajos elhalálozási értesítője:

KIEGÉSZÍTÉS 2.

Egy újabb köszönetet kell mondjak egy másik kedves gyűgytőtársunknak, Kajon Árpádnak, aki szíves közlésével és összeállításával kitöltötte a hiányzó "láncszemeket" posztom hősének életrajzában:

 • 1860. április 8-án született Sopronban

 • a budapesti cs. és kir. hadapródiskolába járt

 • 1880-ban került a cs. és kir. 34. gyalogezredhez, hadapród-tiszthelyettesi (zászlós) rendfokozatban

 • 1883. november 1-jével előléptették hadnaggyá

 • 1888. november 1-jével előléptették főhadnaggyá

 • 1895. május 1-jével előléptették 2. o. századossá

 • 1897-ben tagja volt az ezred küldöttségének, I. Vilmos születésének 100. évfordulójára tartott ünnepségeken

 • 1897 júliusában megkapta a porosz Korona-rend 3. osztályát

 • 1898. május 1-jével előléptették 1. o. századossá

 • 1898 decemberében megkapta a Katonai Jubileumi Érmet

 • 1902-ben megkapta a 3. o. Tiszti Szolgálati Jelet

 • 1905 októberében megkapta a Katonai Érdemkeresztet

 • 1907 augusztusában megkapta a porosz Vörös Sas-rend 3. osztályát

 • valószínűleg 1907 őszétől a temesvári hadapródiskola parancsoka

 • 1908. május 1-jével előléptették őrnaggyá

 • 1908 decemberében megkapta a Katonai Jubileumi Keresztet

 • 1912. május 1-jével előléptették alezredessé

 • 1913 novemberében kinevezték a kismartoni katonai főreáliskola parancsnokává és megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét

 • 1914. szeptember 3-án érkezik a harctérre a 11. menetezreddel

 • 1914. szeptember 13-án átvette az ezredparancsnokságot

 • 1914. október 6-án betegen távozott a harctérről

 • 1914. november 1-jével előléptették ezredessé

 • 1914. decemberében megkapta a 3. o. Vaskorona-rendet hadidíszítménnyel

 • 1915 augusztusában megkapta a porosz 2. o. Vaskeresztet (illetve innentől kezdve viselhette hivatalosan)

 • 1917. szeptember 1-jével a saját kérésére nyugállományba helyezték

 • 1918. május 10-ikével előléptették címzetes vezérőrnaggyá

 • még valamikor a háború alatt kapott egy Bronz Katonai Érdemérmet kardokkal

 • 1940. augusztus 21-én halt meg Sopronban

https://docs.google.com/document/d/1zS68EYFDtxLB7cDFPMQtTX54miopIgUNCnqW54qWZvc/edit

KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTŐ SZÁNDÉKOT!


Források

 • Österreichischen Nationalbibliothek
 • Index
 • Sőregi Zoltán szíves közlése
 • Kajon Árpád szíves közlése